Info

Vedtægter for Tange Sø Veteranklub

§ 1: Klubbens navn er Tange Sø Veteranklub.

§ 2: Klubbens formål er at samle mennesker med interesse for gamle køretøjer.

§ 3: Som medlem kan optages enhver enkeltperson med interesse for gamle køretøjer.

§ 4: Anmodning om optagelse gives til klubbens bestyrelse. Udmeldelse kan kun ske ved udgangen af kontingentåret.

§ 5: Medlemmerne fastsætter kommende års kontingent på generalforsamlingen.

§ 6: Klubbens regnskabsperiode er fra 1. oktober til 30. september. Regnskabet føres af kassereren og revideres af valgt revisor.

§ 7: Klubben ledes af en bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling og består af formand, kasserer samt mindst tre bestyrelsesmedlemmer. De vælges for to år ad gangen, dog således at halvdelen af bestyrelsen vælges på lige årstal, og den resterende del, samt revisoren på ulige årstal.

§ 8: Klubben tegnes af formanden, kassereren og et bestyrelsesmedlem.

§ 9: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i løbet af efteråret og senest 1. december. Indkaldelse hertil skal ske med mindst 14 dages varsel ved brev/mail til hvert enkelt medlem. Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst halvdelen af medlemmerne måtte ønske det. Indvarsling skal ske på samme måde som til ordinær generalforsamling.

§ 10: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent.

 2. Godkendelse af dagsorden.

 3. Formandens beretning om klubbens virksomhed gennem det forløbne år.

 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og fastlæggelse af kommende års kontingent.

 5. Behandling af indkomne forslag.

 6. Valg ifølge vedtægternes § 7.

 7. Eventuelt.

§ 11: Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun træffes på en i dette øjemed indkaldt ekstra ordinær generalforsamling. Mindst halvdelen af klubbens medlemmer må være til stede, og tre fjerdedele af de afgivne stemmer skal være for en opløsning. Er det tilstrækkelig antal medlemmer ikke mødt, indkaldes der til ny ekstra ordinær generalforsamling med 8 dages varsel, hvor alene tre fjerdedele af de afgivne stemmer er afgørende uden hensyn til medlemstallet. Ved opløsning af klubben, overdrages evt. midler til almén foreningsarbejde i Ans By. Denne paragraf kan kun ændres på den samme angivne måde.

Ovenstående vedtaget på stiftende generalforsamling den 16. september 2003

Ændret på generalforsamling den 8. september 2019.   ( §  8 )